İNSAN KAYNAKLARI

KARİYER

Şirketimize iş başvurusunda bulunarak göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Formu eksiksiz doldurmanızı rica ederiz. Vereceğiniz bilgilerin, mülakat ve işe alım sürecinde değerlendirileceğini ve şirketimiz tarafından gizli tutulacağını belirtiriz.

İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

a) Veri Sorumlusunun Kimliği 6698 sayılı Kişİsel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun veya Kanun") uyarınca, kişisel verİlerİnİz; veri sorumlusu olarak Demirsaç Galvaniz Tic. ve San. A.Ş (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklaman kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği iş başvuru formu ile toplanan kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz (bundan sonra birlikte Kişisel Veriler olarak anılacaktır);
•Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
•Şİrketİmiz insan kaynakları politİkaları çerçevesİnde işe atım süreçlerİnİn yürütülmesİ, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle İletişime geçilmesi
•Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini
•Şİrketİmizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şİrketİmizİn uyguladığı işe atım İlkelerİnin geliştirİlmesi ve iyileştirilmesİ amaçlarıyla işlenmektedir.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz;
•Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizİn ve ilgilİ pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesİ,
•Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe atım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi
•Şİrketİmizin ve Şirketimİzle iş ilİşkİsi İçerisinde olan kişiler İle hukuki ve ticarİ yükümlülüklerin gerçekleştirilmesİnİn temini
•Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe atım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla; Tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişileri ne; açık rızanızın bulunması halinde ise iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize aktarılmaktadır.
d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Şirket, kişisel verileri, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; Doğrudan tarafınızdan telefon görüşmesi, fiziki ortamda form doldurtulması ve doğrudan otomatik sistemler (İş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan sair internet siteleri, Şirketimiz internet sitesi, veri entegrasyonu ve telefon kanalı) ile toplamakta ve işlemektedir.
Şirket verileri, Kanun’un 5. ve 6. caddesinde belirtilmiş olan;
•Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
•Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
•Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya İlgili olup işlemenin gerekli olması,
•Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
•Tarafınızca alenileştirilmİş olması,
•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
•Açık rızanızın bulunması Toplanan kişisel verİlerİniz açık rızanızın bulunması halinde Şirketimiz İnsan Kaynakları biriminde iş süreçlerinde değerlendirilmek ve işe atım organizasyonlarıyla ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere 2 yıl boyunca tutulacaktır.
e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayllan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
° Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksİk veya yanlış işlenmiş olması hâlİnde bunların düzeltilmesini İsteme ve bu kapsamda yapılan işlemİn kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bİldirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• işlenen verilerin münhasırbn otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak İşlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde za îarın gİderİlmesİni talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket'e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket'in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;
a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise İmzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
e) Teblİgata esas yerleşim yerİ veya iş yerİ adresinİzin,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
d) Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelİklİ şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektİr. Bu durumda, Şirket kanunİ haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.